Zarząd Spółki

 

Zarząd

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Romana A. Kozub

Prokura

Prokurent - Główny Księgowy

Honorata Bartkowiak

 

Kompetencje Zarządu:

  • Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
  • Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania zarządu.
  • Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań, w tym zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto nie przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności. 
  • Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale może rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie, w tym zbywać, nabywać i obciążać nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udział w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, lecz nie przekracza 20% wskazanej wartości.  
  • Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartość netto przekraczającej  20% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.  
  • Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Wodociągów Leszczyńskich Spółka z o.o., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.