Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narzędzie realizacji polityki ochrony środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który powstał w 1989 roku w okresie zmian ustrojowych Polski, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. Wspólne działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, służą realizowaniu polityki ochrony środowiska w Polsce.

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Współpraca Wodociągów Leszczyńskich Spółka z o.o. z NFOŚiGW

Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o. współpracuje z NFOŚiGW od 2013 roku. W tym okresie Spółka pozyskała środki o łącznej wartości ponad 29,8 mln zł w ramach preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału.

Dofinansowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Lesznie wraz z budową rurociągu tłocznego w ul. Racławickiej w Lesznie

Cel przedsięwzięcia:

Zapewnienie poprawnego funkcjonowania całego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Leszna. Wzrost wydajności przepompowni pozwoli na wyeliminowanie lokalnych podtopień, będących skutkiem wydostania się ścieków z sieci kanalizacji ogólnospławnej, występujących w przypadku intensywnych opadów deszczu.

Budowa rurociągu tłocznego od zmodernizowanej przepompowni do kanału ściekowego w ul. Lipowej uporządkuje gospodarkę ściekową w tym obszarze miasta oraz uniemożliwi wydostanie się ścieków poza układ sieci kanalizacyjnej.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

 • modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej 2b w Lesznie o wydajności Q= 337 l/s,
 • budowa rurociągu tłocznego w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Racławickiej i Lipowej o długości 592 mb.

Termin realizacji robót budowlano-montażowych:

25.04.2013 r. – 31.01.2014 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

2.857.238,21 zł

Kwota pożyczki:

2.750.000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipnie - etap IV i V

Cel przedsięwzięcia:

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Lipno, pow. leszczyński, do Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie i umożliwienie korzystania z systemu kanalizacji mieszkańcom miejscowości. Polepszenie warunków środowiska naturalnego poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

Etap IV

 • budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 858,1mb,
 • budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 31,55 mb,
 • budowa przepompowni ścieków o przepustowości Q=225,6 m3/d,
 • budowa 18 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Etap V

 • budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 1808,05mb,
 • budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 676,49 mb,
 • budowa przepompowni ścieków o przepustowości Q=225,6 m3/d,
 • budowa 40 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

Etap IV 27.05.2014 r. – 04.09.2014 r.

Etap V 29.05.2015 r. – 03.11.2015 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

1.291.163,88 zł

Kwota pożyczki:

1.120.000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długich Starych - etap I i II

Cel przedsięwzięcia:

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Długie Stare, pow. leszczyński, do Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie i umożliwienie korzystania z systemu kanalizacji mieszkańcom miejscowości. Polepszenie warunków środowiska naturalnego poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i podniesienie standardu życia mieszkańców.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

Etap I

 • budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 2.309,30 mb,
 • budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 23,15 mb,
 • budowa przepompowni ścieków o przepustowości Q=791,28 m3/d.

Etap II

 • budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 1.737,9 mb,
 • budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 917,30 mb,
 • budowa dwóch przepompowni ścieków o przepustowości Q=96 m3/d,
 • budowa 55 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

Etap I 21.07.2014 r. – 22.09.2014 r.

Etap II 20.08.2015 r. – 31.12.2015 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

2.261.985,36 zł

Kwota pożyczki:

1.300.000,00 zł

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mickiewicza w Lesznie

Cel przedsięwzięcia:

Zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Leszna i wyeliminowanie lokalnych podtopień, będących skutkiem wydostania się ścieków z sieci kanalizacji ogólnospławnej, występujących w przypadku intensywnych opadów deszczu.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

 • modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 918,50mb.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

25.05.2015 r. – 17.11.2015 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

3.670.726,43 zł

Kwota pożyczki:

3.125.000,00 zł

Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Chrobrego w Lesznie

Cel przedsięwzięcia:

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w obszarze centrum miasta oraz uniemożliwienie wydostania się ścieków poza układ sieci kanalizacyjnej poprzez podniesienie stanu technicznego kanalizacji ogólnospławnej w ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie w związku częściową wymianą rurociągu oraz uszczelnienie przy wykorzystaniu metody bezwykopowej tzw. packerów.

Modernizacja sieci wodociągowej ma na celu zapewnienie niezawodności systemu wodociągowego i nieprzerwanej dostawy wody do mieszkańców miasta Leszna.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

 • modernizacja sieci wodociągowej o długości 921,55mb,
 • modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 972,60 mb.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

15.06.2015 r. – 08.12.2015 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

1.295.123,39 zł

Kwota pożyczki:

1.040.000,00 zł

Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznie - etap I

W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dekana i ul. Kiepury w Lesznie.
 • Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sokoła w Lesznie.
 • Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grunwaldzkiej w Lesznie.
 • Modernizacja przepompowni ścieków P1-2 przy ul. Zachodniej w Lesznie wraz z budową rurociągu tłocznego.
 • Modernizacja przepompowni ścieków P1-4 przy ul. Święciechowskiej w Lesznie wraz z budową rurociągu tłocznego.

Cel przedsięwzięcia:

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Leszna oraz uniemożliwienie wydostania się ścieków poza układ sieci kanalizacyjnej poprzez wyeliminowanie nieszczelności spowodowanych wysoką korozją materiału, licznymi wżerami oraz pęknięciami i ubytkami. Modernizacja przepompowni ścieków P1-2 przy ul. Zachodniej oraz P1-4 przy ul. Święciechowskiej oraz budowa nowych odcinków rurociągów tłocznych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa stałego odbioru ścieków i niezawodności systemu kanalizacyjnego.

Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Dekana i ul. Kiepury ma na celu zapewnienie niezawodności systemu wodociągowego i nieprzerwanej dostawy wody do mieszkańców miasta Leszna.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

 • modernizacja sieci wodociągowej o długości 913,20 mb,
 • modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1.824,49 mb,
 • modernizacja dwóch przepompowni ścieków,
 • budowa dwóch odcinki rurociągów tłocznych o łącznej długości 155,30 mb.

Termin realizacji robót budowlano-montażowych:

08.06.2016 r. – 09.03.2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

2.525.368,56 zł

Kwota pożyczki:

1.790.000,00 zł

Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznie - etap II

W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej  w ul. Prochownia w Lesznie.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Najdy w Lesznie.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wyszyńskiego w Lesznie.
 • Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie.
 • Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, węzłów wodociągowych oraz przyłączy do granicy posesji w ul. Juranda w Lesznie.
 • Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy posesji w ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Andrzejewskiego w Lesznie na odcinku od ul. 17 Stycznia w kierunku ul. Włodarczaka.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilkowickiej w Lesznie.

Cel przedsięwzięcia:

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Leszna oraz uniemożliwienie wydostania się ścieków poza układ sieci kanalizacyjnej poprzez wyeliminowanie nieszczelności spowodowanych wysoką korozją materiału, licznymi wżerami oraz pęknięciami i ubytkami. Modernizacja sieci wodociągowej ma na celu zapewnienie niezawodności systemu wodociągowego i nieprzerwanej dostawy wody do mieszkańców miasta Leszna.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

 • modernizacja sieci wodociągowej o długości 2.353 mb,
 • modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 3.325,89 mb,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 581,15 mb.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

03.04.2017 r. – 16.04.2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

4.412.475,68 zł

Kwota pożyczki:

4.050.000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Leszno

W 2018 roku Spółka złożyła także kolejny wniosek o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 5.485.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Leszno”, w ramach którego ujęte zostały poniższe zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dembińskiego w Lesznie.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Jagiellońskiej w Lesznie.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Okrzei w Lesznie.
 • Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lipowej w Lesznie- etap I.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Kąkolewskiej na działce o nr ewid. 1/48 w Lesznie.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lechickiej w Lesznie.
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Wilkowicach - etap I.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie - etap III.
 • Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków.

W dniu 14.08.2018 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania. W dniu 26.09.2018 r. Spółka podpisała umowę pożyczki w wielkości wnioskowanej kwoty 5.485.000,00 zł.

Cel przedsięwzięcia:

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Aglomeracji Leszno oraz uniemożliwienie wydostania się ścieków poza układ sieci kanalizacyjnej poprzez wyeliminowanie nieszczelności spowodowanych wysoką korozją materiału, licznymi wżerami oraz pęknięciami i ubytkami. Modernizacja sieci wodociągowej ma na celu zapewnienie niezawodności systemu wodociągowego i nieprzerwanej dostawy wody do mieszkańców miasta Leszna.

Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków pozwoli na utrzymanie eksploatowanej przez Spółkę infrastruktury kanalizacyjnej w pełnej sprawności technicznej.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

 • modernizacja sieci wodociągowej o długości 1,14 km,
 • modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,04 km,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,67 km,
 • budowa sieci wodociągowej o długości 0,29 km.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

01.04.2018 r. – 30.11.2019 r.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia:

5.790.075,00 zł

Kwota pożyczki:

5.485.000,00 zł.

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Leszno II

W dniu 22 sierpnia 2019 roku Spółka złożyła także kolejny wniosek o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 1.782.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Leszno II” w ramach którego ujęte zostały poniższe zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Wybickiego w Lesznie - etap II.
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Lipowej w Lesznie - etap II.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fabrycznej w Lesznie.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 50/3, 50/44 w rejonie ul. E. Bojanowskiego w Lesznie.

W dniu 11 marca 2020 roku Spółka podpisała umowę pożyczki w wielkości wnioskowanej kwoty 1.782.000,00 zł, a w dniu 25 lutego 2021 roku Spółka podpisała Aneks nr 2 zwiększający kwotę dofinansowania do wartości 2.155.000 zł.

Cel przedsięwzięcia:

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Aglomeracji Leszno oraz uniemożliwienie wydostania się ścieków poza układ sieci kanalizacyjnej poprzez wyeliminowanie nieszczelności spowodowanych wysoką korozją materiału, licznymi wżerami oraz pęknięciami i ubytkami. Modernizacja sieci wodociągowej ma na celu zapewnienie niezawodności systemu wodociągowego i nieprzerwanej dostawy wody do mieszkańców miasta Leszna.

Zakres prac budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia:

 • modernizacja sieci wodociągowej o długości 1,10 km,
 • modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1,22 km,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,19 km,
 • budowa sieci wodociągowej o długości 0,23 km.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

04.02.2019 r. – 30.09.2021 r.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia:

2.972.932 zł

Kwota pożyczki:

2.155.000 zł

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie - Etap I

Dnia 9 czerwca 2021 roku Spółka złożyła podpisała umowę o udzielenie pożyczki na przedsięwzięcie pn: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie - Etap I”.

Zakres prac to:

 • roboty budowlano-montażowe  w budynku stacji odwadniania osadów,
 • zakup, dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych prasą ślimakową oraz przenośników do prasy ślimakowej wraz z mieszaczem osadu-wapna oraz kompletnego silosu na wapno.

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

13.09.2019 r. – 16.11.2021 r.

Wartość całkowita przedsięwzięcia:

3.559.169,00 zł

Kwota pożyczki:

3.559.000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Leszczyńskiej II

W dniu 11 marca 2020 roku Spółka podpisała umowę o udzielenie pożyczki na przedsięwzięcie, w ramach którego ujęte zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Wybickiego w Lesznie - etap II.
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Lipowej w Lesznie - etap II.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fabrycznej w Lesznie.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 50/3, 50/44 w rejonie ul. E. Bojanowskiego w Lesznie.

Zakres prac budowlano – montażowych:

 • Przebudowa sieci wodociągowej - 1.129,67 mb
 • Budowa sieci wodociągowej - 232,45 mb
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnej - 1.264,63 mb
 • Budowa sieci kanalizacyjnej -187,90 mb

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

04.02.2019 r. – 30.07.2021 r. 

Wartość całkowita przedsięwzięcia:

2.168.674,26 zł

Kwota pożyczki:

1.885.000,00 zł

 

Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w Aglomeracji Leszno - Etap III

W dniu 6 czerwca 2021 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie poniższego przedsięwzięcia, w ramach którego ujęto następujące zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kilińskiego w Lesznie na odcinku od ul. Okrzei do ul. Święciechowskiej.
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szymanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Grottgera do ul. Spółdzielczej.
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fabrycznej w Lesznie.


Zakres prac budowlano – montażowych:

Przebudowa sieci wodociągowej – 1.034,80 mb
Przebudowa sieci kanalizacyjnej - 2.219,00 mb

Termin realizacji robót budowlano montażowych:

31.07.2020 r. – 30.06.2022 r. 

Wartość całkowita przedsięwzięcia:

5.421.398,12 zł

Kwota pożyczki:

3.677.000,00 zł