Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z. o. o w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wodociagileszczynskie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2022r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2022r.  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
  • Formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 02.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego w styczniu 2022 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Cichoszewska, iod@wodociagileszczynskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 65 529 83 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich  

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności, proszę zgłaszać do Sekretariatu telefonicznie: 65 529 83 11 lub mailowo na adres iod@wodociagileszczynskie.pl