Zgromadzenie Wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o. (przed zmianą firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.) jest spółką utworzoną na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 września 1992 roku; Repertorium "A" numer 6817/1992. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016985, REGON 410021476.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 78.579.296 zł (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 78.804 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery) udziały po 992,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) każdy.

Wspólnicy

Udziały w kapitale zakładowym kształtują się następująco:

 • Miasto Leszno – 68.773  udziały o łącznej wartości 68.222.816,00 zł,
 • Gmina Święciechowa – 5.536  udziały o łącznej wartości 5.491.712,00 zł,
 • Gmina Lipno – 2.346 udziałów o łącznej wartości 2.327.232 zł,
 • AKWAWIT S.A. – 1.756 udziałów o łącznej wartości 1.741.952,00 zł,
 • Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. – 192 udziały o łącznej wartości 190.464,00 zł,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – 140  udziałów o łącznej wartości 138.880,00 zł,
 • Poczta Polska S.A. – 15 udziałów o łącznej wartości 14.880,00 zł

Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, bądź na wniosek Wspólników reprezentujących łącznie jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,  
 • udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 • powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany umowy Spółki,
 • wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, jeżeli wartość czynności netto przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności,
 • połączenie Spółki i jej przekształcenie,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • zbycie i wydzierżawienie całości przedsiębiorstwa, ustanawianie na nim prawa użytkowania oraz innych ograniczonych praw rzeczowych,
 • ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie zasad zbywania udziałów.