Poprzednie taryfy 20.01.2021 - 17.07.2023 – informacja Zarządu

1. Podstawa prawna.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).

2. Co z dotychczasowymi taryfami i kiedy wchodzą w życie nowe? Stanowisko Regulatora.

Dotychczasowe 3-letnie taryfy na obszarze obsługiwanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie (zwane dalej Spółką bądź MPWiK Leszno), a więc na terenie Miasta Leszna, Gminy Lipno i Gminy Święciechowa obowiązywały od dnia 16 czerwca 2018 roku do dnia 19 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z nowymi decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z dnia 18 grudnia 2020 roku, w odniesieniu do złożonych wniosków przez MPWiK Leszno, orzeka się o skróceniu okresu aktualnie obowiązujących cen i stawek opłat (w naszym przypadku skrócenie ostatniego trzeciego roku taryfowego wyniosło około 5 miesięcy) oraz zatwierdza się ceny i stawki opłat taryfowych na kolejne 3 lata, tj. od dnia 20 stycznia 2021 r. do dnia 19 stycznia 2024 r. (taryfy obowiązywały do dnia 17 lipca 2023 roku ze względu na skrócenie okresu taryfowego).

W dniu 03.08.2020 r. MPWiK Leszno złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wnioski o skrócenie okresu obowiązywania aktualnych taryf oraz o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ujęte we wnioskach niezbędne przychody mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności operacyjnej w kolejnych trzech latach.

Procedowanie nowych taryf było procesem czasochłonnym oraz wymagało od nas bardzo dużego zaangażowania i bieżącej współpracy z Regulatorem we Wrocławiu. Przygotowane obszerne materiały oraz dokumenty, wszelkie wyjaśnienia, a także transparentność naszych działań zostały właściwie ocenione przez Regulatora. – wyjaśnia Rafał Zalesiński Prezes Zarządu MPWiK Leszno.

Zgodnie z art. 24j ust. 1 u.z.z.w. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

Nowe uwarunkowania ekonomiczne, które wystąpiły w szczególności w poprzednich dwóch latach, zobligowały nas do podjęcia tych działań. Jak wynika z otrzymanej decyzji, organ regulacyjny dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywanej przez MPWiK Leszno działalności gospodarczej, w tym marży zysku oraz przeprowadził weryfikację kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf. Zgodnie z § 6 ust. 1 uwzględnia się w szczególności koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, ustalonych na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego. – dodaje Prezes Spółki.

W toku postępowania administracyjnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że MPWiK Leszno udokumentowało zmianę warunków ekonomicznych, w tym wielkość usług oraz opracowało nowe taryfy. Zmiana taryf wynika ze wzrostu kosztów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość cen i stawek opłat.

Weryfikacja powyższych kosztów odbyła się również pod względem celowości ich ponoszenia i  w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został oceniony pozytywnie, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

Zatwierdzone nowe ceny i stawki opłat weszły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ich w dniu 12 stycznia 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Terminy procedowania nowych taryf obrazuje poniższa tabela:

3. Dlaczego MPWiK złożyło nowe wnioski taryfowe?

Przyczynami złożenia wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryf oraz o zatwierdzenie nowych taryf były przede wszystkim rosnące koszty. Do kosztów takich, w dużej części niezależnych od Spółki, należą:

 • energia elektryczna, której cena wzrosła o ponad 50% w stosunku do cen z 2018 roku, kiedy to był składany wniosek taryfowy na okres trzech poprzednich lat.
 • amortyzacja i podatek od nieruchomości wynikające z niezbędnych dla Spółki, Miasta Leszna, Gminy Święciechowa oraz Gminy Lipno, działań inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023, podjętych następującymi uchwałami:
  • uchwałą nr XXV/330/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020r.
  • uchwałą nr 57/17/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich (obejmującego obszar działania MPWiK Leszno na terenie Gminy Święciechowa) z dnia 3 czerwca 2020 r.
  • uchwałą nr XXII/163/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2020r.

MPWiK Leszno w przeciągu roku uiszcza z tytułu podatku od nieruchomości i innych opłat do budżetów Miasta i Gmin ok. 5 mln zł.

Wieloletni plan inwestycyjny MPWiK Leszno na lata 2020-2023 przewiduje nakłady inwestycyjne w wysokości około 125 mln zł. Wśród  istotnych zadań już realizowanych i planowanych do realizacji przez Spółkę należy wymienić: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Henrykowie (cztery etapy), budowę energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową na terenie bazy Spółki, farmę fotowoltaiczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach, budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie, monitoring sieci wodociągowej oraz oczywiście dalszą rozbudowę i sukcesywną modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ścisłej współpracy z samorządami.

 • wynagrodzenia wynikające z podpisanych przez Zarząd Spółki porozumień z dwoma Organizacjami Związkowymi w ramach obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (zapewnienie doskonałej jakości usług wymaga zatrzymania, motywacji i dalszego rozwoju fachowej kadry, a Spółka, której przyznano w roku 2019 tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom realizuje szereg działań pro-pracowniczych).
 • materiały eksploatacyjne, w tym jeszcze szybsza wymiana wodomierzy na urządzenia pozwalające na zdalny odczyt. Spółka planuje w kolejnych latach realizację takiej wymiany, co przyczyni się do wzrostu jakości i komfortu obsługi klienta, zapewni Spółce stałe cykle odczytów oraz ograniczy w przyszłości koszty osobowe.
 • usługa zagospodarowania odpadów z oczyszczalni, w tym osadów ściekowych oraz środków chemicznych na oczyszczalni – wzrost o ok. 100%.
 • opłaty za usługi pocztowe – wzrost o 20%.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.

W roku 2020 osiągane przez MPWiK Leszno przychody z tytułu działalności operacyjnej nie pokrywały już kosztów tej działalności, pomimo wprowadzonych przez Zarząd działań mających na celu optymalizację kosztów zależnych od Spółki, ograniczając je do poziomu niezbędnego, gwarantującego ciągłość realizacji usług. Wstrzymaniem w roku 2020 w wyniku negocjacji Zarządu ze Związkami Zawodowymi zostały objęte także planowane zmiany wynagrodzeń. Działania te okazały się jednak niewystarczające, aby osiągnąć wynik dodatni na działalności. Dodatkowo niesprzyjającym czynnikiem jest trwająca od marca 2020 roku pandemia COViD-19, w wyniku której biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i naszych klientów, ponosimy nieplanowane koszty. Spółka nie może również skorzystać z rządowych programów wsparcia z tego tytułu, w tym tarcz antykryzysowych. – wyjaśnia Prezes Spółki.

Nie bez znaczenia jest również spadek zużycia wody bezpowrotnie zużytej (między innymi na podlewanie terenów zielonych), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co przekłada się na wzrost kosztów jednostkowych. Obowiązujące aktualnie ceny w Spółce w porównaniu do cen stosowanych w branży wodociągowo-kanalizacyjnych są na niskim poziomie, a cena wody od roku 2015 nie była zmieniana przez okres 5 lat. – dodaje Kierownik Działu Controllingu Agnieszka Glapiak.

Spółka ustalając ceny zawsze ma na uwadze dobro Klienta przy zachowaniu opłacalności usług. Zmiana cen dla Spółki jest bardzo ważna ze względu na wywiązywanie się z podpisanych umów, porozumień z Organizacjami Związkowymi dotyczących wynagrodzeń oraz realizacji ważnych dla spółki zadań inwestycyjnych, o których mowa powyżej. Spółka przy osiąganiu ujemnego wyniku staje się niewiarygodnym podmiotem dla instytucji finansowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, banki, leasingodawcy itd.), u których ubiega się o środki finansowe. Utrzymywanie się wyniku ujemnego może spowodować brak środków na realizację bieżących zadań Spółki, w tym świadczenia usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na odpowiednim poziomie.

MPWiK Leszno to przede wszystkim ludzie, którzy z pasją i ogromnym zaangażowaniem pracują, aby mieszkańcy mogli cieszyć się czystą wodą z kranu.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Rafał Zalesiński: „Stawiając na wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i potencjał Zespołu spełniamy misję firmy w codziennym trudzie. Zawsze gotowi na nowe wyzwania i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy spełniamy wizję Spółki. Nasz wizerunek organizacji oparty jest na partnerstwie, uczciwości i odpowiedzialności. Spółka nadal chce się rozwijać oraz dbać o jakość usług świadczonych z myślą o mieszkańcach i klientach oraz pracownikach kierując się hasłem misji przedsiębiorstwa: Dostarczając zdrową wodę spełniamy oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzymy przyjazne środowisko.

4. Wysokość nowych taryf w grupie najliczniejszych odbiorców dla gospodarstw domowych.

Taryfy
Taryfy

Taryfa zakłada niższe stawki opłaty abonamentowej dla klientów zarejestrowanych w e-BOK i otrzymujących fakturę w wersji elektronicznej.

W związku z wejściem w życie dnia 20 stycznia 2021 r. nowych taryf, informujemy, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym następuje zmiana ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Jednocześnie informujemy, że abonament w nowej cenie będzie naliczany dopiero od lutego br.